Dokonywanie diagnozy dziecka


Diagnozę przeprowadza dwóch pedagogów specjalnych, oligofrenopedagogów. Podczas spotkań przeprowadzany jest wywiad z rodzicami (opiekunami) dziecka oraz dokonywana jest obserwacja dziecka i diagnoza poziomu jego funkcjonowania.

Dokonujemy:

•diagnozy zaburzeń rozwojowych: autyzm, z. Aspergera,

•diagnozy poziomu funkcjonowania psychomotorycznego dziecka na podstawie testu PEP-R (Diagnoza dokonywana jest podczas dwóch 1.5 godzinnych spotkań),

•badań przesiewowych w zakresie wczesnego wykrywania ryzyka zaburzeń ze spektrum autyzmu dla dzieci w wieku 16-30 miesiąca życia.

Po przeprowadzonej diagnozie rodzice otrzymują następujące dokumenty:

1) opinię pedagogiczną

2) opinię, dotyczącą poziomu funkcjonowania psychomotorycznego dziecka (na podstawie testu PEP - R)

3) zalecenia do pracy

Uzyskane dokumenty są pomocne podczas ubiegania się o:

• orzeczenie o niepełnosprawności

• opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego